Utökat Strandskydd i Västerviks kommun

 

Till Länsstyrelsen i Kalmar län                                                                                   2013-10-16

Samhällsbyggnadsenheten

391 86 Kalmar

 

 

 

 

Yttrande över utökat strandskydd kring Vindommen, Västerviks kommun, från Vindommens Fiskevårdsområde

 

Sjön Vindommen, som är känd för sin flikiga strandlinje och för sitt goda gösfiske, är belägen i utpräglad avfolkninsbygd på gränsen mellan Östergötlands och Kalmar län. Sjöns närområde har tidigare till stor del präglats av det odlade kulturlandskapet med sin betesdrift och som varit en förutsättning för många av områdets särskilda kvalitéer. Men vikande lönsamhet och minskad sysselsättning inom jord- och skogsbruket det senaste årtiondet har istället ökat intresset för satsning på fisketurism och stuguthyrning.

 

Miljonbelopp har de senaste två åren satsats av allmänna och enskilda medel för utveckling av fisketurism och en ordnad turistorganisation genom bl.a. två Leaderprojekt med sjön och Vindommens Fiskevårdsområde som nav. För att möta ett ökat intresse från fisketurister, inte minst från övriga EU-länder, behövs fler övernattningsmöjligheter och fler stugor för korttidsuthyrning.

 

En förutsättning för framgång för dessa stora investeringar är att det finns möjligheter för nybyggnation av uthyrningsstugor i attraktiva lägen, helst med sjöutsikt, i intervallet 100-200 meter från strand.

 

Ändringen i strandskyddslagstiftningen 2009 innebar en skärpning på kraven för att få utvidga strandskyddet utöver det generella skyddet 100 meter. Detta har Länsstyrelsen i Kalmar län märkligt nog tagit till intäkt för att utöka strandskyddet kraftigt i flera större och medelstora sjöar inom Västerviks kommun. Vindommen förefaller i detta hänseende ha blivit särskilt drabbad. Med liggande förslag utökas strandskyddet på ca 85 % av sträckan utmed den del av Vindommen som är belägen i Kalmar län. Detta ser vi som ett hårt slag mot ökad turism och sysselsättning i området. Inga attraktiva och efterfrågade områden blir i realiteten kvar för nybyggnation av stugor för korttidsuthyrning och därmed för en ökad fisketurism.

 

Försämrad lönsamhet och inskränkningar i äganderätten för de areella näringarna inklusive fisketurism kommer inte att gynna livsvillkoren för växt- och djurlivet, och det kommer definitivt inte heller att öka förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandnära områden. Vi vet nämligen med bestämdhet att stora markägare inom området kommer att stänga av sina enskilda vägar för allmän trafik, om utvidgningen av strandskyddet kring Vindommen kommer till stånd i enlighet med huvuddragen i liggande förslag.

 

STYRELSEN FÖR VINDOMMENS FISKEVÅRDSOMRÅDE


Malplacerad bondkomik

 

ESO-utredaren professor Ewa Rabinowicz på SLU har, på Finansdepartementets uppdrag, i en rapport vädrat sina personliga åsikter om svenskt jordbruk i allmänhet och det svenska landsbygdsprogrammet i synnerhet. Det slussas för mycket pengar direkt ner i böndernas fickor och kapitaliseras som förmögenhetstillväxt i den jordägande klassen, menar professorn. Rapporten har hon kallat ”Bonde söker bidrag” i en raljerande ton, som skulle passa bättre i Full Fräs med Stefan och Krister.

 

Jag skulle ha blivit mindre förvånad om professorn och istället hade varit mest kritisk till gårdsstöden i pelare 1, där medlemsländerna i slutändan också betalar och där en utmanande passivitet uppmuntras. Länder och områden som har bäst odlingsbetingelser får även högst stöd, medan de som har sämst naturliga förutsättningar att konkurera får lägst. Jag känner väl till den historiska bakgrunden till dagens ordning inom EU, men måste ändå medge att jag numera har svårt att som bonde logiskt och med sakliga argument försvara rådande situation.

 

Professor Rabinowicz tycker att jordbruket är en liten obetydlig näring som mest genererar problem, fastän jordbrukssektorn med drygt 70 000 företag är den enskilt största och mest spridda småföretagargruppen i Sverige. En i ordets rätta mening livsviktig näring, som sekundärt skapar mycket jobb i förädlingsleden och skapar biologisk mångfald i hagar och ängar. För att inte nämna alla tusentals jobb som jordbruket föder i en svällande byråkrati på t.ex. länsstyrelser, jord- och naturvårdsverk samt på professorns SLU.

 

Om bönderna skulle behöva ekonomiska tillskott för att inte hamna på fattighuset, är det bättre att åtgärda det med socialpolitik, tycker professorn, fastän hon mer än väl borde veta att man för att erhålla socialbidrag, först måste sälja av både hus och hem med hela rörelsen. Men kanske är det svårt att se helheten när man bor i Malmö i ett lite udda hörn av landet, på betryggande avstånd, både bildligt och bokstavligt, ifrån landsbygdsprogrammets kärnområden.

 

För i verkligheten gör miljonerna i landsbygdsprogrammet mycket samhällsnytta, även om det kan vara svårt att i enskilda fall göra en vetenskaplig utvärdering. Vi har ju inte svaret på hur det annars skulle ha sett ut. Men säkert hade vi då haft ett jordbruk på ännu snabbare reträtt, en glesare och tystare glesbygd och mer sly och vanhävdsört i hagarna. Enklast och tillförlitligast är för det mesta att söka svar i det verkliga livet. Nu hyser mina hävdade betesmarker väl synliga och dekorativa fornminnen samt utrotningshotade arter som kronärtsblåvinge, sandödla, praktbyxbin och revsvalting, och det kommer ständigt en rännil, både av lekmän och expertis, för att titta på mina rariteter. Utan stöd till extensiv  betesdrift och till att hålla hagmarkerna öppna, hade säkert mina dikor gjort sin sista resa för länge sedan, och de hotade arterna med dem.

 

                             Anders Bockgård

                             Landsbygdspartiet, arbetsgruppen för svensk livsmedelsproduktion


RSS 2.0