Treriksröset nästa?

Jag har sedan länge haft som mål att kunna åka till högmässan i sockenkyrkan helt på egen mark, men på senare tid har jag ändrat detta mål till förmån för domkyrkan.

Men nu tror visst Skogsstyrelsen i Östra Norrbottens distrikt att jag strävar mot Treriksröset. Idag har jag nämligen därifrån erhållit en amper skrivelse att jag i anledning av en anmälan om föryngringsavverkning på fastigheten Övertorneå 1:1 snarast skall inskicka en komplettering som stärker ägarskapet av nämnda fastighet genom kopia av köpebrev och/eller lagfart.

Nämnas bör kanske att berörda fastighet avser större delen av Övertorneå kommun och tidigare åtminstone ägts av statliga Sveaskog vad jag vet.
 
                                                               ***
Jag har tänkt att som många andra avge en kvalificerad valanalys, men jag tror jag väntar med det. Omval väntar sannolikt på löpande band tills majoriteten valt rätt.

Gudrun avgjorde

Gudrun Schymans predikningar sista dagarna blev avgörande, dvs att man inte skall rösta taktiskt utan med hjärtat. Därför röstade jag till riksdagen på Landsbygdsdemokraterna, samtidigt som jag är väl medveten om att allt över totalt 500 röster i riket skall ses som en stor framgång.

Annars skall det ju medges att det varit frestande att rösta med SD, inte minst med tanke på att jag enligt expertisen närmast är predestinerad att tillhöra dess kärntrupper, dvs. lågbegåvade och lågutbildade etniskt svenska hetrosexuella män på landsbygden. Fredriks och Monas tysta sympati med gatans parlament som med våld och odemokratiska medel tystat SD:s valmöten eller enskilda funktionärer har ju inte heller gjort frestelsen mindre.

Snillen spekulerar

Sista veckan har jag och min gårdssmed tilllika binäringsfiskare, fiskat kräftor i några sjöar allt vad tygen håller. Hela upplägget har varit mycket seriöst och fångstanordningarna har förstärkts med ett antal nyinhandlade mjärdar avsedda för yrkesfisket.

Inget har skett på måfå och mjärdar och burar har placerats ut först efter noggrann examinering av topografi, vegetation, lufttryck och vindriktning. Somliga burar har försetts med betningsboxar och somliga inte. Olika beten har prövats: fisk, hjärta, gamla hönor och ekorrkött och någon spetsad med terpentin eller helt obetad.

Har några burar varit helt tomma har vi alltid hittat någon begåvad anledning till varför. Djuren har inte hunnit gå i, eller så har de hunnit gå ut, eller troligast har någon tjuvvittjat. Om inte burarna legat för grunt eller för djupt, upp och ner eller på flatberg.

Sentensen av många timmars fysiskt och psykiskt hårt arbete är: Spekulerar vi i bra fångt så blir det dåligt och tvärt om. Därför började vi genomgående gissa på riktigt ussel fångst i alla burar, men då fungerade inte det heller. Det kunde bli riktigt duktig fångst i somliga men dåligt i de flesta.

Vardagens små förtretligheter

Den som alltid vill vara uppdaterad och aldrig missa världshändelser eller något av vardagens små förtretligheter eller glädjeämnen på Nämndemansgården kan också försöka att bli min vän på Facebook. Det är lite enklare än för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga, det kan jag utlova.

Kapad identitet?

I dagarna fick jag i den gröna postlådan en naken faktura utan ytterkuvert, och det var inte grannen som varit handgriplig. Kuvertet kom tillbaka till avsändaren i Göteborg försiktigt upplirkat på kortsidan och tömt på sitt innehåll, dvs "min" faktura och lite fler handlingar som är spårlöst borta.

Denna gång var det ingen bluffaktura för icke utförd radonmätning som tidigare i veckan utan en äkta dito, men vad är nu detta? Vad har man varit ute efter och vem är "man"? Är det Säpo som kartlägger avsändarens (ickesvensk härkomst) eller mitt liv och leverne eller är det någon som vill kapa vår identitet? Eller är det bara den mekaniserade postsorteringen som spelat oss ännu ett spratt?

Ja frågorna staplar sig på varandra och framtiden ger måhända svar på dessa spörsmål, och ni kommer att hållas underrättade om nya fakta tillkommer i målet.

Rot, Rut och Röj

Några snillen har kläckt idén attt utöka Rot och Rut med Röj, dvs skatteavdrag för passiva skogsägare som inte orkar masa sig ut i skogen och röja eller köpa in tjänsten om han/hon inte får tredubbelt skatteavdrag.

Ungskogsröjning är ju till skillnad mot "hushållsnära tjänster" och reparationer och underhåll av den egna kåken redan dubbelt avdragsgill, som kostnad i rörelsen och dessutom får man tillbaka hela momskostnaden.

Är man så dummsnål så man inte inser värdet av röjning i sin skog utan fler morötter, så har man tid att stå där med lägre tillväxt av gagnvirke, lägre kvalitét och sänkt fastighetsvärde.

Dessutom skulle en skattesubvention i realiteten innebära sänkt ersättning till oss självverksamma, som kan räkna alternativkostnaden som vår ersättning för eget arbete.

Min upprördhet bottnar alltså som för alla alltid i egennyttan.

En briljant idé

Idag när jag gick bakom motorsågen fick jag ännu en briljant idé som kan förenkla mycket i vårt allt mer komplicerade och lagbundna samhälle.

Till för några årtionden sedan var allt två- och fyrfota vilt lovligt att jaga, men med vissa specificerade undantag. Sedan blev istället allt vilt förbjudet att jaga och döda med vissa få angivna undantag.

Analogt med detta föreslår jag nu att all mänsklig verksamhet och aktivitet, såväl materiell som immateriell, som ord, tankar och gärningar, skall som grundregel vara i lag förbjuden, men med vissa särskilt angivna undantag.

RSS 2.0